STICHTING GABRIEL

Algemene informatie

Stichting Gabriël ondersteunt goede doelen en ideële projecten en biedt financiële noodhulp. Uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten in binnen- en buitenland, die de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad bevorderen.”

De stichting wordt voornamelijk gefinancierd door Gabriël Financiële Bescherming. De volledige winst van dit bedrijf wordt overgemaakt aan Stichting Gabriël. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen goede doelen aandragen. Het bestuur van Stichting Gabriël beoordeelt deze aanvragen en selecteert waar het geld naar toe gaat.

Stichting Gabriël is gevestigd aan de Zielhorsterweg 71, 3813 ZX te Amersfoort. Dit is tevens het correspondentieadres. Het beleidsplan van de stichting is hier in te lezen. Ons RSIN: 818233370.

Cijfers afgelopen jaren

 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2012.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2013.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2014 .
 • Klik hier voor de balans van 2013/2014.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2015.
 • Klik hier voor de balans van 2014/2015.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2016.
 • Klik hier voor de balans van 2016.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2017.
 • Klik hier voor de balans van 2017.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2018.
 • Klik hier voor de balans van 2018.
 • Klik hier voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2019.
 • Klik hier voor de balans van 2019.

Begroting 2020 en 2021

Klik hier voor de begroting van Stichting Gabriël voor 2020
Klik hier voor de begroting van Stichting Gabriël voor 2021

Wanneer er binnen de stichting € 20.000,00 te verdelen is, of wanneer het bestuur het wenselijk vindt om eerder te starten, zal de procedure voor de verdeling aan de aangedragen goede doelen beginnen.

De kosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kan er zoveel mogelijk worden gegeven aan de goede doelen. Het streven is om de kosten altijd onder de 1 % van de inkomsten te houden. Het gemiddelde percentage aan kosten ten opzichte van de inkomsten van de afgelopen 3 jaar is 0,72%. De bestuursleden dragen hun aandeel kosteloos bij. Er is een mogelijkheid reiskosten te declareren (dit gebeurt zelden).

Het bestuur

In het bestuur van Stichting Gabriël hebben een aantal prominenten uit christelijk Nederland zitting.

Het bestuur bestaat uit Andries Knevel, Natasja Naron, Joop Gankema, Paulien Vervoorn en Jafeth Bekx. Joop Gankema is benoemd tot voorzitter en Natasja Naron tot secretaris/penningmeester. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis voor Stichting Gabriël. Er zijn dus geen medewerkers in loondienst.

Andries Knevel

Natasja Naron

Joop Gankema

Paulien Vervoorn

Jafeth Bekx

Goede doelen

Gabriël Financiële Bescherming heeft de afgelopen jaren al ruim € 270.000,- mogen schenken. Je kunt hier schematisch lezen aan welke goede doelen de afgelopen jaren het geld is gegeven.

Ben je meer geïnteresseerd in de verhalen en foto’s van de projecten die zijn ondersteund? Klik hier om een aantal projecten te zien die de afgelopen jaren zijn geholpen door de stichting..

Een goed doel aandragen

Als je klant bent bij Gabriël kun je een goed doel aandragen. Je kunt dan per post of e-mail (info@gabrielfb.nl) de relevante informatie over het goede doel en project waarvoor de gift wenselijk zou zijn aan ons toe laten komen. Dit kan ter attentie van Marjolein Koning. Bij minder bekende doelen is het prettig als ook de jaarcijfers en het eerste blad van de akte meegestuurd kunnen worden.

Aanvragen die voldoen aan de criteria zoals die omschreven staan in het beleidsplan* zullen in de eerst volgende bestuursvergadering van Stichting Gabriël dan besproken worden.

*In het beleidsplan kun je alle relevante gegevens lezen over Stichting Gabriël en ook de criteria vinden die een rol spelen.

Criteria goede doelen

Bij het kiezen van de doelen wordt gekeken naar onderstaande criteria.

Het is een vereiste dat een project de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad moet bevorderen, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Activiteiten op het gebied van evangelisatie en zending hebben de voorkeur boven projecten van maatschappelijk nut. Het heeft ook de voorkeur dat een project minimaal twee jaar bewezen heeft succesvol te functioneren, onder een transparant bestuur. Kleinere doelen hebben de voorkeur boven grotere doelen die al veel steun krijgen. Alleen doelen aangedragen door de bestuursleden van de stichting of klanten van Gabriël worden in behandeling genomen

Regelmatig komt het bestuur van Stichting Gabriël bijeen om de giften te verdelen. Wanneer het bestuur besloten heeft een aangedragen organisatie financieel te ondersteunen, worden de betreffende organisaties schriftelijk geïnformeerd. Klanten van Gabriël en dus ook de aandragers van de goede doelen worden d.m.v. de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de verdeling van de giften.